For Our Clients and Customers
Sales Network and Factory Locations


Sales Network Our Factories

Sales Networkup

Our Factories


Name Location
Kashima Factory 16-5 Higashi-Fukashiba, Kamisu-shi, Ibaraki
Iwata Factory 2943-4 Nakaizumi, Iwata-shi, Shizuoka-ken
Kobe Facility 1-1-28 Mikagetsukamachi, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo
Izumi Factory 60-18 Showamachi, Izumi-shi, Kagoshima
Komenotsu Sales Point 1229-1 Komenotsumachi, Izumi-shi, Kagoshima
Minamata Sales Point 54-86 Maeda, Tsukinoura, Minamata-shi, Kumamoto

up